# +977 9813903982
rajan_tajhya@hotmail.com

laser hair removal